• Deutsch
  • Polski

Uwieńczona sukcesem kooperacja

Połączone siły biur projektowych podczas budowy oczyszczalni.

Firma SAG Abwasserreinigungs - Ingenieur - GmbH Sachsen z siedzibą w Schwepnitz koło Drezna podobnie jak i Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu (BPBK) świadczą usługi inżynieryjne dla komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków różnej wielkości, zakładów kanalizacyjnych i zakładów zajmujących się wodą deszczową. Celem SAG Sachsen i BPBK Wrocław jest staranna realizacja projektów wnoszących wkład w ochronę środowiska naturalnego w zakresie oczyszczania ścieków. Od 1991 roku SAG Sachsen zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z oczyszczaniem ścieków w rejonie Gubin / Guben. Pierwsze plany budowy niemiecko - polskiej oczyszczalni ścieków po niemieckiej stronie, które zrodziły się na przełomie lat 1991 i 1992 zostały zaniechane z powodów ekonomicznych. W latach 1993 i 1994 strona niemiecka ogłosiła przetarg na wykonanie projektu i budowę oczyszczalni ścieków tylko dla strony niemieckiej. Kiedy w 1994 roku stworzone zostały polityczne i finansowe warunki pod budowę wspólnej oczyszczalni w Gubinie, inżynierowie z SAG i Biura Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK) z Wrocławia opracowali projekt oczyszczalni ścieków i rozpoczęli nadzór budowlany nad realizacją inwestycji. SAG dodatkowo otrzymało zlecenie na zaprojektowanie syfonu pod Nysą Łużycką i pompowni ścieków po stronie niemieckiej. Współpraca projektantów obu biur od początku przebiegała konstruktywnie i kolegialnie, w atmosferze starań o doprowadzenie przedsięwzięcia do pozytywnego końca. Interesujący był przy tym fakt, że biura uzgodniły między sobą ramowe zakresy prac projektowych, zaś problemy szczegółowe rozwiązywane były bezpośrednio na radach budowy. Osiągnięty konsensus poprzedzony został przełamywaniem barier wynikających z różnych przepisów i sposobów myślenia, a także bariery językowej. Zaangażowanie inżynierów umożliwiło szybką i sprawną budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków spełniającej wysokie wymagania przepisów ochrony środowiska w Polsce i w Europie.

Projektanci i wykonawcy: