• Deutsch
  • Polski

Technika regulacyjno - pomiarowa.

Zainstalowana w oczyszczalni ścieków w Gubinie technika regulacyjno - pomiarowa rozciąga się od transformatorów średniego napięcia poprzez rozdzielnie niskiego i średniego napięcia aż do urządzenia końcowego wraz z niezbędną techniką pomiarów, techniką sterowania i układem kierowania systemem.

Oczyszczalnia ścieków dysponuje własną stacją transformatorową 15/0,4 kV z dołączoną główną rozdzielnią niskiego napięcia i podłączonych do niej podrozdzielni. Obok podrozdzielni istnieją także rozdzielnie zmontowane jako składnik kompletnych systemów technologicznych (np. przeróbka osadu, Generator Energii Elektrycznej i Cieplnej - GEEC). Zastosowane zostały przede wszystkim rozdzielnie typu PS4000 i typu KNS-1.

Zasilanie całej oczyszczalni odbywa się przez te rozdzielnie.

Przy zaniku zasilania z zewnętrznej sieci energetycznej do zasilania awaryjnego służy silnik gazowy z generatorem, który ma także możliwość pracy równoległej z siecią energetyczną. Urządzenia elektrotechniczne zostały podzielone na dwie sieci, z których każda zasilana jest za pomocą jednego transformatora. Ma to na celu zapewnienie bezusterkowego funkcjonowania. Na wielu poziomach występuje możliwość połączenia obu sieci.

Obsługa oczyszczalni odbywać może się z jednego z trzech poziomów:

1. Sterowanie miejscowe urządzeniami. Aktywne są jedynie blokady bezpieczeństwa technicznego.

2. Sterowanie ręczne poprzez system sterowania procesem (SSP).

3. Centralne sterowanie automatyczne (CSA).

Grupy CSA i SSP zabezpieczone są przed ewentualną przerwą w dostawie prądu za pomocą specjalnych urządzeń podtrzymujących napięcie w sieci (UPS).

W centralnej dyspozytorni oczyszczalni wyświetlany jest na monitorach i na tablicy sygnalizacyjnoinformacyjnej obraz stanu funkcjonowania urządzeń. Obsługa procesów technologicznych następuje wyłącznie za pomocą CSA. Bloki programowe CSA typu AC70 l AC11 O połączone są ze sobą za pomocą systemu Bus. Dla potrzeby wybudowania instalacji fotowoltaicznej wybudowano kolejną trafostację, która przygotowania jest technologicznie do rozbudowy instalacji do mocy nawet 700 kW.