• Deutsch
  • Polski
1905 - 1997

Do 1997 r. eksploatowana jest mechaniczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana po stronie polskiej.

1953 - 1997

Eksploatowana jest mechaniczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana po stronie niemieckiej.

13 V 1992

Podjęcie przez Radę Miasta Guben uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budowy nowej oczyszczalni ścieków w Guben.

28 VIII 1994

Udzielenie Radzie Nadzorczej Związku Celowego Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (GWAZ) przez Radę Miasta Guben upoważnienia do podjęcia działań zmierzających do budowy oczyszczalni po stronie niemieckiej, bez udziału Gubina.

29 VIII 1994

Wystąpienie przedstawicieli Rady Miejskiej Gubina z propozycją budowy wspólnej oczyszczalni z lokalizacją po stronie polskiej. Skutkiem złożonej propozycji było:

• postanowienie Rady Miasta Guben o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia przetargu do 30.11.1994r.
• zobowiązanie strony polskiej do podjęcia działań stwarzających warunki pomyślnej realizacji wspólnego projektu w terminie do 20.10.1994r.

24 X 1994

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej GWAZ otrzymuje:

• zapewnienie Ministerstwa Ochrony Środowiska Niemiec o wsparciu finansowym przy realizacji projektu,
• zapewnienie środków finansowych z Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Planowania Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgii,
• upoważnienie Rady Miasta Guben do podpisywania wszelkich umów, przy jednoczesnym utrzymaniu rozstrzygnięcia własnego przetargu w terminie do 21.12.1994r.

04 XI 1994

Rada Miejska w Gubinie zostaje zapoznana z warunkami umowy współpracy pomiędzy Miastem Gubin a GWAZ. W tym samym czasie następuje podpisanie umowy.

XI 1994

Podjęcie przez zainteresowane strony czynności związanych z utworzeniem:

• Spółki Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben,
• Polsko-niemieckiego biura projektowego do projektowania i nadzorowania procesu inwestycyjnego.

05 XII 1994

Podpisanie przez udziałowców aktu notarialnego powołującego Spółkę.

09 I 1995

Rejestracja Spółki w Rejestrze Handlowym.

IV 1995

Rozpoczęcie procedury przeprowadzenia międzynarodowego przetargu na realizację pilotowego projektu.

11 IV 1995

Podpisanie umów gwarantujących realizację pilotowego projektu w sprawie:

• realizacji wspólnego projektu pilotowego z dziedziny ochrony środowiska przez polskie i niemieckie Ministerstwa Ochrony Środowiska,
• udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej dla miasta Gubina pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska Niemiec, POŚ a miastem Gubin

15 IX 1995

Podjęcie decyzji o podziale finansowania stron procesu inwestycyjnego.

20 XI 1995

Podpisanie umowy budowlanej na realizację oczyszczalni ścieków.

03 IV 1996

Podpisaniem aneksu z głównym wykonawcą - Saarberg Interplan w sprawie zmiany podwykonawcy. Miejsce RPRI Rzeszów zajmuje Hydrobudowa - 9 z Poznania.

03 IV 1996

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę oczyszczalni ścieków Gubin- Guben.

XI 1996

Budowa syfonu pod Nysą Łużycką.

V 1997

Zakończono prace przy budowie pompowni po stronie niemieckiej.

01 X 1997

Rozpoczęcie rozruchu technologicznego oczyszczalni - części mechanicznej.

15 II 1998

Rozpoczęcie rozruchu technologicznego części biologiczno-chemicznej.

02 V 1998

Uroczyste otwarcie oczyszczalni.

02 V 1999

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w pierwszą rocznicę otwarcia oczyszczalni.

VI 2000

Uczestnictwo Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben w światowej wystawie "EXPO-2000".

X 2000

Modernizacja linii technologicznych do ewakuacji i higienizacji skratek i piasku.

2001

Wybudowanie wiaty do magazynowania maszyn i urządzeń, a także stacji redukcyjno-pomiarowej i gazociągu do zasilania gazem ziemnym generatora energii elektrycznej i cieplnej.

2002

Modernizacja linii technologicznej zsypu osadu do rolniczego zagospodarowania.

28 V 2003

Wizyta Premiera Rzeczypospolitej Polskiej na terenie oczyszczalni

2003

Rozpoczęcie prac badawczych nad technologią zgazowania osadów ściekowych.

19 III 2004

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Spółki ze strony polskiej. Funkcję prezesa zarządu Spółki objął

Pan Dariusz Bocheński.

2004

Kontynuacja prac badawczych i opracowanie koncepcji dla instalacji zgazowywania osadów.

2007

Zakup nowego zespołu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (BHKW).

2007

Kontynuacja prac na technologią zgazowania osadów ściekowych.

28 VIII 2007

Przyjęcie koncepcji i ogłoszenie przetargu na budowę pilotażowego projektu linii zgazowywania osadów ściekowych.

2007

Wybranie firmy Mostostal – Warszawa wykonawcy na budowę instalacji zgazowywania osadów ściekowych.

27 IX 2007

Podpisanie umowy pomiędzy Spółką a niemieckim bankiem KfW w imieniu niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska umowy o dotację na budowę instalacji zgazowania osadów ściekowych.

02 V 2008

Jubileusz 10–lecia pracy oczyszczalni ścieków w Gubinie.

25 VI 2008

Podjęcie decyzji przez Zgromadzenie Wspólników o rezygnacji z budowy instalacji zgazowania osadów.

2008

Rozpoczęcie wymiany oprogramowania i urządzeń sterujących procesami technologicznymi w oczyszczalni ścieków.

2009

Kontynuacja wymiany oprogramowania sterowania oczyszczalnią ścieków.

2010

Zakup wielofunkcyjnej maszyny AVANT. Kontynuacja wymiany oprogramowania sterowania oczyszczalnią ścieków. Modernizacja budynku warsztatowego – budowa nowej bramy wjazdowej.

21 IV 2011

Spółka uzyskuje koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu traktowanej jako OZE.

2011

Zakup nowego ciągnika rolniczego New Holland do transportu osadów ściekowych. Zakończenie wymiany oprogramowania sterowania oczyszczalnią ścieków. Modernizacja dachu zbiornika biogazowego.

2012

Konserwacja i odnowienie materiałów okładzinowych konstrukcji betonowych zbiorników i kanałów na oczyszczalni ścieków.

08 V 2013

Jubileusz 15-lecia pracy oczyszczalni ścieków w Gubinie.

2013

Plany na najbliższą przyszłość: Opracowanie koncepcji i budowa farmy fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gubinie.

2013

Plany na najbliższą przyszłość:
- Opracowanie koncepcji i budowa farmy fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Gubinie
- Zakup nowego zespołu wytwarzania własnej energii elektrycznej BHKW

2014

- Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu ze strony niemieckiej. Pan Wolfram Nelk, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu ze strony niemieckiej zakończył pracę zawodową i z końcem roku 2013 odszedł na emeryturę.
- Przystosowano układy pomiarowe energii elektrycznej dla potrzeb budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 700 kW.

2015

POŚ otrzymuje od ENEA warunki techniczne na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW i zgodę od Wspólników na wybudowanie instalacji z własnych środków finansowych.

2016

- 12 maja 2016 odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW.
- 28 czerwca 2016 – instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała pierwsze kWh energii elektrycznej.
- 16 września 2016 - Uroczystość otwarcia wybudowanej instalacji fotowoltaicznej, rozpoczęła pracę nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 250 kW.
- Zakupiono specjalistyczną przyczepę o ładowności 36 ton do transportu osadów ściekowych do rolniczego zagospodarowania.

2017

- 08 maja 2017 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej obóz Koenigpark dla kobiet funkcjonujący w okresie II wojny światowej na terenie dzisiejszej oczyszczalni ścieków
- Zakup nowego ciągnika New Holland i dwóch przyczep do transportu skratek i piasku i odpadów komunalnych zmieszanych na komunalne wysypisko śmieci.

2018

24 maja 2018 – Uroczystość Jubileuszu 20-lecia pracy oczyszczalni.

XI 2018

Zakup dwóch pomp ciepła w układzie kaskadowym o mocy 79,8 kW i zasobników ciepła, zasilanych energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej.

XII 2018

Zakup zespołu prądotwórczego o mocy 230 kW zasilanego biogazem i gazem ziemnym.

2019

12.12.2019 r. Uruchomienie rozbudowanej do łącznej mocy 475 kW instalacji fotowoltaicznej.

X 2020

- zakup i montaż nowego zbiornika o pojemności 500 m3 na biogaz.
- rezygnacja z dwóch niezależnych przyłączy elektroenergetycznych oczyszczalni ścieków na jedno przyłącze zasilane źródłami energii elektrycznej z biogazu , gazu ziemnego i z instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc instalacji wytwarzającej własną energię osiągnęła 705 kW, co zapewnia ponad 80% energii elektrycznej potrzebnej do eksploatacji oczyszczalni ścieków.