• Deutsch
 • Polski

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA, KTÓRYCH ADMINISTRATOREM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GUBIN-GUBEN Sp. z o.o. W GUBINIE

 Szanowni Państwo,

 w związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE –„RODO” Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25.05.2018r.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp.z o.o. jest: POŚ Gubin-Guben, ul. Spokojna 1, 66-620 Gubin.
 2. Na mocy art.37 ust.1 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) tj. Joanna Bryzik, która nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w POŚ Gubin-Guben Sp.z o.o. w Gubinie. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w POŚ Gubin-Guben Sp.z o.o. w Gubinie można skontaktować się pod adresem: os_gubin@lubuskie.info.pl.
 3. Administrator danych osobowych- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. w Gubinie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są do celów:

-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na POŚ Gubin-Guben Sp. z. o.o. w Gubinie,

-realizacji umów zawartych z kontrahentami POŚ Gubin-Guben Sp. z o.o. w Gubinie,

-w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt.4.
 2. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom.

Podstawą przekazania/powierzenia danych są:

-przepisy prawa (odbiorcami danych mogą być podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy podpisane z POŚ Gubin-Guben Sp. z o.o. w Gubinie

 1. Dane osobowe przetwarzane przez POŚ Gubin-Guben Sp. z o.o. w Gubinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14.07.1893 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.07.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 

-prawo do żądania sprostowania, poprawiania danych osobowych- przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

-prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoby, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora: ul. Spokojna 1, 66-620 Gubin lub kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres: os_gubin@lubuskie.info.pl.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w POŚ Gubin-Guben Sp. z o.o. w Gubinie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Z poważaniem

Zarząd POŚ

Powrót do historii